| |
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

کمیسیون ها

نام:
آخرین وضعیت طرحها و لوایح:
کمیته های تخصصی:
دبیر کمیسیون:
فهرست اعضاء و ترکیب هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در سال دوم دوره دهم مجلس
فهرست اعضاء و ترکیب هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی در سال دوم دوره دهم مجلس
فهرست اعضاء و ترکیب هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی در سال دوم دوره دهم مجلس
فهرست اعضاءکمیسیون عمران در سال دوم دوره دهم مجلس
فهرست اعضاءکمیسیون صنایع و معادن در سال دوم دوره دهم مجلس
فهرست اعضاءکمیسیون شوراها و امور داخلی در سال دوم دوره دهم مجلس
فهرست اعضاءکمیسیون بهداشت و درمان در سال دوم دوره دهم مجلس
فهرست اعضاءکمیسیون برنامه و بودجه در سال دوم دوره دهم مجلس
فهرست اعضاءکمیسیون انرژی در سال دوم دوره دهم مجلس
فهرست اعضاءکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در سال دوم دوره دهم مجلس
فهرست اعضاء و ترکیب هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی در سال دوم دوره دهم
فهرست اعضاء و ترکیب هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی در سال دوم دوره دهم
فهرست اعضاء و ترکیب هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال دوم دوره دهم
فهرست اعضاءکمیسیون اصل 90
فهرست اعضاءکمیسیون کشاورزی
فهرست اعضاءکمیسیون قضایی و حقوقی
فهرست اعضاءکمیسیون فرهنگی
فهرست اعضاءکمیسیون عمران
فهرست اعضاءکمیسیون صنایع و معادن
فهرست اعضاءکمیسیون شوراها و امور داخلی کشور